Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
15-03-2018 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Е НОТИФИЦИРАНА ЗА СДЕЛКАТА ПО ПРИДОБИВАНЕТО НА АКТИВИ НА ГРУПАТА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ ОТ СТРАНА НА ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
09-03-2018 КЗК санкционира „Итал Фууд“ ЕАД за увреждане на доброто име на конкурент
07-03-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на банковия пазар в страната
23-02-2018 КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
19-02-2018 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 236 431 лв. за заблуждаваща реклама на „Монделийз България Холдинг“ АД
12-02-2018 КЗК участва активно в Работна група G.12. „Конкуренция“ към Съвета на ЕС
12-02-2018 КЗК препоръчва изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределени на топлинна енергия
08-02-2018 КЗК образува производство по застъпничество за конкуренцията във връзка с проекта на ЗИД на Закона за енергетиката
02-02-2018 ВАС потвърди санкция от 483 077 лв. за заблуждаваща реклама на „Билла България“ ЕООД
22-01-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на електроенергийния пазар в страната
04-01-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция в размер на 288 000 лв. за извършено нарушение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
28-12-2017 КЗК санкционира „Завод за шлифовъчни машини“ АД за заблуждаваща реклама
21-12-2017 КЗК наложи санкции за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ
20-12-2017 КРАТЪК ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2017 година
20-12-2017 КЗК санкционира „Мобилтел“ЕАД като правоприемник на БЛИЗУ за нелоялна конкуренция
15-12-2017 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 160 026 лв.
15-12-2017 ВАС потвърди заблуждаваща реклама на „Олинеза“ ЕООД
12-12-2017 ВАС потвърди нарушение на забраната за увреждане на доброто име на конкурент
06-12-2017 КЗК санкционира „Едид България“ ООД за нелоялна конкуренция
17-11-2017 КЗК санкционира „Бул Трейд Фактор“ ЕООД за увреждане на доброто име
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия