Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации” A A A

Комисия за защита на конкуренцията, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-101/18.08. 2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/


ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации” при КЗК

Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • Образование - висше;
 • минимална образователна степен - магистър;
 • Област на висшето образование - социални, стопански и правни;
 • Специалност - право или икономика;
 • Професионален опит - минимум 7 години професионален опит или придобит минимален ранг - V старши.


2. Допълнителни изисквания за длъжността:

 • владеене на западен или друг чужд език;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • компетентности, свързани с изпълнението на длъжността - познаване и ползване на нормативните актове в областта на административното и конкурентно законодателство- Закон за защита на конкуренцията; Търговски закон; Закон за марките и географските означения; Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 от 16 декември 2002г., относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС; Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004г., относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО); консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/ 2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия; Регламент (EО) № 802/ 2004 на Комисията от 21 април 2004г за прилагане на регламент (ЕО) № 139/ 2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятия; Регламент (ЕО) № 1033/2008 на Комисията от 20 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятията; Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел; Методика за определяне на санкциите по закона за защита на конкуренцията; Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар.
 • следдипломно обучение, специализация са предимство.

3. Начин на провеждане на конкурса:  защита на концепция и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации.
 • представена концепция в запечатан плик на тема „Организация, развитие и управление на дирекция „Антитръст и концентрации” “. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.

5. Кратко описание на длъжността: ръководи дирекцията в съответствие с определените й с Устройствения правилник на Комисия за защита на конкуренцията функции; организира и носи отговорност за изпълнението на задачите, съгласно определените й в правилника функции; разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите; предлага участието на служители от ръководената от него дирекция и участва в работни групи за проучване и разследване по образуваните в комисията преписки; отговаря за оперативната работа по проучване и разследване на преписките; подпомага членовете на комисията при изпълнение на възложените им от председателя задачи; осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях; анализира и обобщава практиката на комисията в съответната област; при поискване изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й; предлага повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция; прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина. Освен определените в правилника функции изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.

6. Размер на основната месечна заплата: от 1100 лв. до 3100 лв.- в границите на ниво и степен и в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

7. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща.

Телефон за контакти: 02/93 56 116.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес:
http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/829

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР

НА ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“

 

      I.    Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:


           1.   Ангел Иванов Мегдански
           2.   Златина Димитрова Самсарова


     II.   Не се допускат до конкурс следните кандидати:

          1.   Ивалин Костов Йосифов- не е представена концепция
          2.   Александър Ленков Колячев- чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 3 от НПКДС
          3.   Емона Георгиева Пешевска- представените копия от документи не удостоверяват изискващия се минимален професионален опит за заемане на длъжността или придобит минимален ранг - V старши, съгласно обявата за конкурса.

 

              Допуснатите кандидати следва да се явят на 16.09.2016г. от 11.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………./п/……….
                                                
                                          Соня Ангелова
                                          Главен секретар на КЗК

 


 

  

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“

 
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира на първо място:
 
Златина Димитрова Самсарова
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………/п/………..……….
                     Соня Ангелова
                                            Главен секретар на КЗК

 

За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „АПОПК“ към дирекция „Административна” A A A

 


Комисия за защита на конкуренцията, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 105/25.08.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/


  ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Административно-правно обслужване и предварителен контрол“ към дирекция „Административна” при КЗК
Длъжностно ниво - 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: РН 5Б

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 • Образование - висше;
 • минимална образователна степен - магистър;
 • Област на висшето образование - социални, стопански и правни;
 • Специалност - право;
 • Професионален опит - минимум 5 години професионален опит или придобит минимален ранг - II младши.
 • удостоверение за юридическа правоспособност;

2. Допълнителни изисквания за длъжността:
 • владеене на западен или друг чужд език;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • компетентности, свързани с изпълнението на длъжността - познаване и ползване на нормативните актове в областта на административното и конкурентно законодателство- Закон за защита на конкуренцията; Закон за обществените поръчки; Закон за концесиите; Закон за публично частното партньорство; Административно процесуалния кодекс; Граждански процесуален кодекс; Търговски закон, Закон за марките и географските означения;  Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 от 16 декември 2002г., относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС; Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004г., относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО); Регламент (EО) № 802/ 2004 на Комисията от 21 април 2004г за прилагане на регламент (ЕО) № 139/ 2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятия; Регламент (ЕО) № 1033/2008 на Комисията от 20 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятията; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Кодекс на труда.
 • следдипломно обучение, специализация са предимство.
3. Начин на провеждане на конкурса:  защита на концепция и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
 • представена концепция в запечатан плик на тема „Организация, развитие и управление на отдел „Административно-правно обслужване и предварителен контрол“ към дирекция „Административна””. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: ръководи отдела, осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията; участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки; съдейства за осигуряване на достъпа до обществена информация в съответствие с конституционните права на гражданите и Закона за достъп до обществена информация; привежда в изпълнение влезлите в сила решения на комисията за имуществени санкции и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския процесуален кодекс и води отчет, относно събираемостта на вземанията по влезлите в сила решения на комисията; подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя; отговаря за законосъобразността на вътрешно-административните актове и участва при изготвяне и сключване на договори по които комисията е страна; подпомага главния секретар на КЗК при изготвяне на годишния доклад за дейността на комисията; изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
6. Размер на основната месечна заплата: от 780 лв. до 2600 лв.- в границите на ниво и степен и в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес:
http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/829
 
 

 
 
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН
КОНТРОЛ“
 
 
           I.   Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:
              1. Вера Стоянова Велева
              2. Стоян Стоименов Стоянов
         
          II.   Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма кандидати, които не са допуснати до конкурс.
          Допуснатите кандидати следва да се явят на 21.09.2016г. от 11.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията/при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:.................../п/............
                                                         Соня Ангелова
                                                         Главен секретар на КЗК

 
 
СПИСЪК 
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
 
 
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира на първо място:
 
Стоян Стоименов Стоянов
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………/п/………..……….
                                                 Соня Ангелова
                                                                 Главен секретар на КЗК
 
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна” A A A

 

 
Комисия за защита на конкуренцията, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  № ЗПО-115/01.09.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС 
 
 За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна” при КЗК Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 • Образование- висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • Област на висшето образование – социални, стопански и правни;
 • Специалност – право или икономика;
 • Професионален опит -  минимум 7 години професионален опит или придобит минимален ранг - V старши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:  
 • владеене на западен или друг чужд език;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • компетентности, свързани с изпълнението на длъжността - познаване и ползване на нормативните актове в областта на административното и конкурентно законодателство – Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Закон за защита на конкуренцията, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Търговски закон, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда;
 • следдипломно обучение, специализация са предимство;
3. Начин на провеждане на конкурса:  защита на концепция и провеждане на интервю;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 •  копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
 • представена концепция в запечатан плик на тема „Организация, развитие и управление на дирекция „Административна”. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: ръководи дирекцията в съответствие с определените й с Устройствения правилник на Комисия за защита на конкуренцията функции; организира и носи отговорност за изпълнението на задачите, съгласно определените в правилника функции; разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите; предлага участието на служители от ръководената от него дирекция и участва в работни групи за проучване и разследване по образуваните в комисията преписки; отговаря за оперативната работа по проучване и разследване на преписките; подпомага членовете на комисията при изпълнение на възложените им от председателя задачи; осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях; анализира и обобщава практиката на комисията в съответната област; при поискване изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й; предлага повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция; прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина. Освен определените в правилника функции изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
6. Размер на основната месечна заплата: от 1100 лв. до 3100 лв.- в границите на ниво и степен и в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес:
http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/829
 
 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
 
 
 
I.          Допускат се до конкурс- разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:
 
1. Георги Любенов Балабанов
2. Милена Костадинова Кръстева     
3. Кристина Иванова Петрова           
4. Павлина Костадинова Костова-Герасимова        
                       
II.       Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1. Кристина Георгиева Джорева:       Не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността: минимум 7 години професионален опит или придобит минимален ранг - V старши.
2. Пламен Асенов Суруджийски:       Не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността: Образование-специалност ПРАВО/ИКОНОМИКА        
3. Вера Божикова Арнаудова:            Не отговоаря на условието за участие в конкурс: не е представяне на концепция 
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 07.10.2016г. от 11.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/….……….
                                                
                                                            Соня Ангелова
                                             Главен секретар на КЗК
 

 
СПИСЪКНА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира кандидатите, както следва:
 
 1. г-жа Кристина Иванова Петровa, показала най-висок окончателен резултат от 63,68 точки.
 
 1. г-жа Милена Костадинова Кръстева показала резултат от 54,10 точки
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/……..........
                      
                                       Соня Ангелова
                                                Главен секретар на КЗК
 
 
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии” A A A

 

 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 128/17.09.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии” при КЗК
 
Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 • Образование- висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • Област на висшето образование – социални, стопански и правни;
 • Специалност – право или икономика;
 • Професионален опит - минимум 7 години професионален опит или придобит минимален ранг - V старши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
 •  владеене на западен или друг чужд език;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • компетентности, свързани с изпълнението на длъжността - познаване и ползване на нормативните актове свързани със Закон за обществените поръчки; Закон за концесиите; Закон за публично частното партньорство; Административно процесуалния кодекс; Граждански процесуален кодекс; Търговски закон;
 • следдипломно обучение, специализация са предимство.
3. Начин на провеждане на конкурса:защита на концепция за стратегическо управление на тема „Организация, развитие и управление на дирекция „Обществени поръчки и концесии”” и провеждане на интервю;
 
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 •  копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
 • представена концепция в запечатан плик на тема „Организация, развитие и управление на дирекция „Обществени поръчки и концесии””. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: ръководи дирекцията в съответствие с определените й с Устройствения правилник на Комисия за защита на конкуренцията функции; организира и носи отговорност за изпълнението на задачите, съгласно определените й в правилника функции; разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите; предлага участието на служители от ръководената от него дирекция и участва в работни групи за проучване и разследване по образуваните в комисията преписки; отговаря за оперативната работа по проучване и разследване на преписките; подпомага членовете на комисията при изпълнение на възложените им от председателя задачи; осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях; анализира и обобщава практиката на комисията в съответната област; при поискване изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й; предлага повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция; прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина. Освен определените в правилника функции изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
 
6.Размер на основната месечна заплата: от 1100 лв. до 3100 лв.- в границите на ниво и степен и в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
 
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес:
http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/829
 
 

 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
I.    Допускат се до конкурс- разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:

1.    Светлана Францова Петкова
2.    Даниела Лазарова Георгиева


Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.10.2016г. от 11.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………….……….
                                                 
                                                        Соня Ангелова

                                         Главен секретар на КЗК

 
 
СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“
НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира на първо място:
г-жа Даниела Лазарова Георгиева
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/……..……….
                                                                 Соня Ангелова
                                                  Главен секретар на КЗК

 
 
За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво -5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: РН 5Б
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование– хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки;
- Специалност – филология; философия; обществени комуникации и информационни науки;
- Професионален опит - минимум 5 години професионален опит или придобит минимален ранг - II младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         владеене на западен или друг чужд език;
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • предишен опит в областта на протоколната дейност ще се счита за предимство;
3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
·         представена концепция в запечатан плик на тема „Ролята и значението на връзките с обществеността и протоколната дейност в сферата на държавната администрация“. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на Комисия за защита на конкуренцията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Комисията и информира обществеността за политиката й като организира достъпа до информация за медии и граждани; подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Комисията; подготвя ежедневен преглед на печата; организира и възлага информационни кампании за представяне и популяризиране на дейността на Комисията; отговаря за изготвянето на печатни и други материали, относно дейността на Комисията; участва в организирането на официални посещенията на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство;координира и изготвя програмата на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията при пътувания извън страната; изготвя и оформя презентации при участия на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията на семинари, пресконференции, дискусии и други; подготвя и съгласува програмата за посещение на чуждестранни делегации и на официални гости в Комисия за защита на конкуренцията, осъществява цялостната организация на посещението, съвместно с всички институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява; координира и организира подготовката на необходимите документи за задгранични командировки на Членовете и служителите на Комисия за защита на конкуренцията при пътувания извън страната; осигурява връзките на Комисия за защита на конкуренцията с Министерство на външните работи и чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България; осигурява връзките на Комисия за защита на конкуренцията с международни организации с цел организиране на официалните посещения на Председателя, членовете или експертите на Комисия за защита на конкуренцията в чужбина; Подготвя и изпраща поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция; изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 780 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК: ……………/п/……………….
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 193 от 22.12.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
 ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – администрация и управление; обществени комуникации и информационни науки;
- Професионален опит - минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг - III младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         владеене на западен или друг чужд език;
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • предишен опит в областта на връзките с обществеността ще се счита за предимство;
3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
·         представена концепция в запечатан плик на тема „Значението на връзките с обществеността в сферата на държавната администрация“. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на Комисия за защита на конкуренцията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Комисията и информира обществеността за политиката й като организира достъпа до информация за медии и граждани; подпомага подготовката и провеждането на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Комисията; подготвя ежедневен преглед на печата; организира и възлага информационни кампании за представяне и популяризиране на дейността на Комисията; подпомага изготвянето на печатни и други материали, относно дейността на Комисията; организира отразяването на официалните посещения на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията в страната и в чужбина в публичното пространство; подпомага изготвянето на презентации при участия на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията на семинари, пресконференции, дискусии и други; подпомага подготовката на програма за посещение на чуждестранни делегации и официални гости в Комисия за защита на конкуренцията; подготвя и изпраща поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция, свързана с дейността на Комисията; изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 420 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:……………/п/……….
                                           
                                          ЮЛИЯ НЕНКОВА
 
 

 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“


I.    Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:

1. Дафинка Георгиева Прокопова
2. Радослав Димитров Куцев
3. Милена Георгиева Димитрова-Христова

II.    Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1.    Митко Антонов Димитров

Допуснатите кандидати следва да се явят на  04.01.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………
                                                                
                                                       Соня Ангелова
                                                       Главен секретар на КЗК 

 

СПИСЪКНА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира кандидатите, както следва: 
 1. На първо място г-н Радослав Димитров Куцев, показал най-висок окончателен резултат – 62,60 точки.
 2. На второ място г-жа Милена Георгиева Димитрова-Христова, показала резултат от 56,47 точки. 
Постъпването на служба от класирания на първо място кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………
                                                                
                                                    Соня Ангелова
                                                    Главен секретар на КЗК 

 

 
 
 
СПИСЪК
НАДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“В ОТДЕЛ „ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
 
 
 I. Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:
         1. Елма Баръш Митрева


II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:
        1 .Маргарита Николаева Василева
Допуснатите кандидати следва да се явят на  18.01.2017г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна   защита на концепцията/.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………
                                                                
                                                     Соня Ангелова
                                                     Главен секретар на КЗК  
 

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТВ ОТДЕЛ „ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“

    Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира на първо място:
 
     Елма Баръш Митрева

   Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………
                                                                
                                                  Соня Ангелова
                                                  Главен секретар на КЗК 
 
 
 
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Човешки ресурси, финансово-стопански и административни дейности“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-9/ 26.01.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Човешки ресурси, финансово-стопански и административни дейности“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
 
Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Област на висшето образование– социални, стопански и правни науки;
- Специалност – икономика; администрация и управление;
- Професионален опит - минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг - III младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
• компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
• предишен опит в областта на финансово-счетоводните дейности ще се счита за предимство;
3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
• заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
• копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
• копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
• представена концепция в запечатан плик на тема „Прилагане на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор“. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: Изпълнява разпоредбите на чл.13 ал.3 т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/; Контролира прилагането на системите за финансово управление и контрол, въведени в КЗК; Допринася за доброто финансово управление по отношение на законосъобразността при изразходването на средствата на бюджетната организация.
6. Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.
 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:…………/п/…………/
                                         ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 

 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“


I. Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю, следните кандидати:

1. Никола Павлов Стоев
2. Анастас Георгиев Ганзуров
3. Лилия Захариева Петрова

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1.Орлин Атанасов Дойчинов

Допуснатите кандидати следва да се явят на 24.02.2017г. от 11.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за тваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
                                                 Соня Ангелова
                                                 Главен секретар на КЗК
 


 
СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира кандидатите, както следва:
 
 1. На първо място г-жа, Лилия Захариева Петрова показала най-висок окончателен резултат – 61.00 точки.
 2. На второ място г-н Никола Павлов Стоев, показал резултат от 52.52 точки.
 
Постъпването на служба от класирания на първо място кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………/п/.……..……….
                                                 Соня Ангелова
 
 
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Икономически анализи“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-15/03.02.2017 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Икономически анализи“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   - Образование- висше;
   - Минимална образователна степен – бакалавър;
   - Област на висшето образование– социални, стопански и правни науки;
   - Специалност – икономика;
   - Професионален опит - минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг - III младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
  • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
  • отлично владеене на поне един чужд език, за предпочитане английски/френски/немски;;
3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
  • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
  • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
  • представена концепция в запечатан плик на тема „Определяне на географския пазар по смисъла на Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар“. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: Изучаване, изследване и анализ на националната и общностната уредба и практика в областта на икономическите анализи, забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение, концентрациите между предприятия и секторните анализи; осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за установяване на нарушения по Глава V от ЗЗК, Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава IV от ЗЗК и / или чл. 102 от ДФЕС; осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за извършване на секторни анализи на конкурентната среда чрез събиране и анализ на събраните доказателства; участие в семинари, работни срещи, презентации, консултации, експертни групи на национално равнище и в рамките на ECN (European Competition Network), ICN (International competition Network) и други международни организации по въпроси от областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрациите между предприятия; изучаване, изследване и анализ на практиката на КЗК, чуждестранните национални органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с извършването на икономически и правни анализи в областта на конкуренцията.
6. Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:
                                        /ЮЛИЯ НЕНКОВА/

 
 

 
 
СПИСЪК 
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ“ 
В ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“
 
 
 
I.  Допускат се до конкурс - разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю следните кандидати:
 
1. Иван Илиев Петров
 
II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
 
       1  Няма недопуснати кандидати
 
Допуснатият кандидат следва да се явят на  01.03.2017г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията /при успешно представена концепция/ и интервю /при успешна защита на концепцията/.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
Соня Ангелова 
Главен секретар на КЗК
 

 
 
СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ“
В ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира на първо място:
 
Г-н Иван Илиев Петров
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
Соня Ангелова 
Главен секретар на КЗК
 
 
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-27 от 28,02,2017г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
 ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии”
при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – „право“ или „икономика“;
- Професионален опит - минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг - III младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         владеенето на западен или друг чужд език е предимство;
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
5. Кратко описание на длъжността: Осъществява ежедневна оперативна работа при събиране на информация и данни, необходими за целите на проучването по възложените му преписки; Следи за спазването на сроковете по проучване на преписката; Събира, обобщава и анализира информация, свързана с конкретно разследване на КЗК по казус, по който участва в работна група; Следи за навременните отговори на страните, по преписките по изпратени от КЗК писма, както и за наличието на пълна и изчерпателна информация в тях; Изготвя, в съответствие с квалификацията си, правния или икономически анализ по извършеното проучване и предлага начин за приключване на възложената му преписка; Осъществява обратна връзка с юрисконсултите на КЗК, с цел запознаване с мотиви по обжалваните преписки пред ВАС; Участва в междуведомствени работни групи; Проследява тенденции и новости в развитие на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, с цел прилагане по конкретни проучвания (при възможност и необходимост);
 
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.
 
 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:…………/п/…………….
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 
 

 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ТРИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
I.                   Допускат се до конкурс – решаване на тест:
1.         Николай Нанев Чолпанов
2.         Любомир Йорданов Димитров
3.         Марин Иванов Маринов
4.         Марияна Росенова Долева
5.         Стоян Недялков Пенчев
6.         Събка Михайлова Николова
7.         Валентин Калчев Иванов
8.         Цветомир Христов Стамболски
9.         Георги Евтимов Георгиев
10.     Иван Георгиев Иванов
11.     Евгения Цветанова Борисова
12.     Андрей Тодоров Стаменов
13.     Георги Костов Къчев
14.     Павлина Димитрова Араджиева
15.     Милена Боянова Банчева
16.     Николай Стефанов Стайков
17.     Виктория Петрова Кабакчиева
18.     Елизабет Бончева Станева-Балукова
19.     Любомир Младенов Младенов
20.     Георги Георгиев Грудев
21.     Симеон Милчев Грозданов
22.     Никола Павлов Стоев
23.     Симона Алеш Мравова
 
II.                Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.         Веселина Светланова Дюлгерова- представените копия от документи не удостоверяват изискващия се минимален професионален опит за заемане на длъжността или придобит минимален ранг – III младши, съгласно обявата за конкурса;
2.         Цветанка Стоянова Стефанова - представените копия от документи не удостоверяват изискващата се област на висше образование, съгласно обявата за конкурса;
3.         Мариана Милчева Асенова - чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 3 от НПКДС, съгласно обявата за конкурса.
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на  31.03.2017г. от 09.00 ч. в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за решаване на тест /при успешно представяне на теста/ и за провеждане на интервю.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
        Соня Ангелова
        Главен секретар на КЗК
 
 

 
 
 
 
 
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ТРИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира кандидатите, както следва:
 
1.         Николай Нанев Чолпанов на първо място с общ резултат от 88.20 точки;
2.         Андрей Тодоров Стаменов на второ място с общ резултат от 87.80 точки;
3.         Марин Иванов Маринов на трето место с общ резултат от 84.92 точки.
 
Постъпването на служба от класираните кандидати става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:….….…/п/…………….…
                                           СОНЯ АНГЕЛОВА
                                                                  Главен секретар на Комисия за защита на конкуренцията
 
 
 
 
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-71/ 26.07.2017 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК),

 

  ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии”

при Комисия за защита на конкуренцията

 

 

Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

- Образование- висше;

- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;

- Област на висшето образование– социални, стопански и правни науки;

- Специалност – „право“;

- Професионален опит -  не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

·         владеенето на западен или друг чужд език е предимство;

·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;

3. Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;

5. Кратко описание на длъжността: Извършва проучване на обстоятелствата, съдържащи се в жалбите, подадени по реда на ЗОП, ЗПЧП и ЗК, и подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия; Предлага и участва в семинари и работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки, публично-частното партньорство и концесиите; Извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по ЗОП и ЗК, както и по исканията за предварително изпълнение по ЗОП и ЗК; Разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК, ЗПЧП и ЗОП; Изготвя доклади по приключили проучвания, образувани по реда на ЗОП, ЗПЧП и ЗК; Подпомага членовете на комисията при изпълнение на поставените им от председателя задачи, включително свързани с подготовката на решенията;

6. Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.

7. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:..……./п/…………

                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/

 

 

 


 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
I.                   Допускат се до конкурс – решаване на тест:
 
1.                  Янита Гочева Пенева
2.                  Георги Костов Къчев
3.                  Виктория Наскова Георгиева
4.                  Цветомир Валериев Цветанов
5.                  Яна Георгиева Якимова
 
II.                Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.                  Елена Валентинова Иванова- - представените копия от документи не удостоверяват изискващата се специалност на висше образование, съгласно обявата за конкурса; 
2.                  Валентин Николаев Славилов - представените копия от документи не удостоверяват изискващата се специалност на висше образование, съгласно обявата за конкурса 
3.                  Елица Емилова Стоянова -  представените копия от документи не удостоверяват изискващата се специалност на висше образование, съгласно обявата за конкурса; 
4.                  Юлия Емилова Чаркаджиева- представените копия от документи не удостоверяват изискващата се специалност на висше образование, съгласно обявата за конкурса;
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на  22.08.2017г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за решаване на тест/при успешно представяне на теста/ и за провеждане на интервю.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
        Соня Ангелова
        Главен секретар на КЗК

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия