Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
За длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 ОБЯВЛЕНИЕ

 
           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-96/19.10.2017 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
  ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво- 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 4
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – право;
- Професионален опит -  минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг - IV младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
  • отлично владеене на поне един чужд език, за предпочитане английски/френски/немски;
3. Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и провеждане на интервю;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
5. Кратко описание на длъжността: Изучаване, изследване и анализ на националната и общностната уредба и практика в областта на икономическите анализи, забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение, концентрациите между предприятия и секторните анализи; осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за установяване на нарушения по Глава V от ЗЗК, Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава IV от ЗЗК и / или чл. 102 от ДФЕС;   осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за извършване на секторни анализи на конкурентната среда чрез събиране и анализ на събраните доказателства; участие в семинари, работни срещи, презентации, консултации, експертни групи на национално равнище и в рамките на ECN (European Competition Network), ICN (International competition Network) и други международни организации по въпроси от областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрациите между предприятия; изучаване, изследване и анализ на практиката на КЗК, чуждестранните национални органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с извършването на икономически и правни анализи в областта на конкуренцията.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:…………../п/………….
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 ОБЯВЛЕНИЕ

 
           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-89/ 09.10.2017 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
  ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места  в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – икономика;
- Професионален опит -  минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг - III младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
  • отлично владеене на поне един чужд език, за предпочитане английски/френски/немски;
3. Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и провеждане на интервю;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
5. Кратко описание на длъжността: Изучаване, изследване и анализ на националната и общностната уредба и практика в областта на икономическите анализи, забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение, концентрациите между предприятия и секторните анализи; осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за установяване на нарушения по Глава V от ЗЗК, Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава IV от ЗЗК и / или чл. 102 от ДФЕС;   осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за извършване на секторни анализи на конкурентната среда чрез събиране и анализ на събраните доказателства; участие в семинари, работни срещи, презентации, консултации, експертни групи на национално равнище и в рамките на ECN (European Competition Network), ICN (International competition Network) и други международни организации по въпроси от областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрациите между предприятия; изучаване, изследване и анализ на практиката на КЗК, чуждестранните национални органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с извършването на икономически и правни анализи в областта на конкуренцията.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 460 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:………/п/……………
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК A A A
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-85/27.09.2017 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
 
Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование – социални, стопански и правни;
- Специалност – право;
- Професионален опит - минимум 7 години професионален опит или придобит минимален ранг - V старши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         владеене на западен или друг чужд език;
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
  • компетентности, свързани с изпълнението на длъжността - познаване и ползване на нормативните актове в областта на административното и конкурентно законодателство- Закон за защита на конкуренцията; Закон за обществените поръчки; Закон за концесиите; Закон за нормативните актове; Закон за публично частното партньорство; Административно процесуалния кодекс; Граждански процесуален кодекс; Търговски закон, Закон за марките и географските означения; Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 от 16 декември 2002г., относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС; Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004г., относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО); Регламент (EО) № 802/ 2004 на Комисията от 21 април 2004г за прилагане на регламент (ЕО) № 139/ 2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятия; Регламент (ЕО) № 1033/2008 на Комисията от 20 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятията; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Кодекс на труда.
  • следдипломно обучение, специализация са предимство;
3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция и провеждане на интервю;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·         заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·         декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·         копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·         копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·         копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
·         представена концепция в запечатан плик на тема „Организация, развитие и управление на дирекция „Право и политика на конкуренцията. Концепцията да бъде в обем до 5 стр., подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик, размножена в 3 екземпляра.
5. Кратко описание на длъжността: ръководи дирекцията в съответствие с определените й с Устройствения правилник на Комисия за защита на конкуренцията функции; организира и носи отговорност за изпълнението на задачите, съгласно определените в правилника функции; разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите; предлага участието на служители от ръководената от него дирекция и участва в работни групи за проучване и разследване по образуваните в комисията преписки; отговаря за оперативната работа по проучване и разследване на преписките; подпомага членовете на комисията при изпълнение на възложените им от председателя задачи; осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях; анализира и обобщава практиката на комисията в съответната област; при поискване изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й; предлага повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция; прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина. Освен определените в правилника функции изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността й.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 670 лв.
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:………/п/………………..
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 

 
 

 

 СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“
НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВО И ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА“
 
 
I.   Допускат се до конкурс:

     1. Надя Росенова Минчева
     2. Мария Пламенова Лекова
 
II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
    Няма кандидати, които не се допускат до конкурса.
 
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на  24.10.2017г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за защита на концепция и за провеждане на интервю.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/п/…..…………….
          Соня Ангелова
          Главен секретар на КЗК
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия