Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Проекти
A A A

ПРОЕКТ НА КЗК ПО ОПАК (резюме)

 
Приоритетна ос: І “Добро управление”
Подприоритет: 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-01
Наименование на бенефициента: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
Седалище на бенефициента : гр. София, бул. “Витоша” 18
Наименование на проекта: Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии
Място на изпълнение: Република България и държави-членки на ЕС
Обща стойност на проекта: 1 240 000 лева
Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ: 1 240 000 лева
Период за изпълнение: 12 месеца
Партньор(и): Няма
Обща(и) цел(и): Повишаване на ефективността и прозрачността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като специализиран национален орган за защита на конкуренцията и орган, пред който се обжалват решения, действия и бездействия на органите в процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии
Специфични цели:
·         да се повиши ефективността на работата на КЗК при разглеждане на жалби по
възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии;
·         да се повиши информираността на органите на централната, областна и общинска администрации за добри практики при процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии с цел намаляване на извършваните нарушения при провеждането им;
·         да се подобри взаимодействието на всички държавни органи и институции с компетенции в областта на обществените поръчки и концесиите за осигуряване на непротиворечиво приложение на разпоредбите на ЗОП и ЗК;
·         да се създаде прозрачна система за достъп до информация във връзка с процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии;
  • да се увеличи броят на каналите за достъп до КЗК с оглед облекчаване на централната, областната и общинската администрации и на бизнеса.
Целева(и) група(и): Централната, областна и общинска администрация, Бизнес, Граждани
Очаквани резултати:
·         повишаване на познанията на възложителите и на бизнеса за процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии пред КЗК;
·         популяризиране на добри практики в областта на обществените поръчки и концесиите сред централната, областните и общинските администрации и бизнеса;
·         повишаване на ефективността на работните процеси в КЗК и намаляване на времето, необходимо за разглеждане от Комисията на жалби по процедури по обществени поръчки и концесии;
·         повишаване на прозрачността на процедурите по обжалване на обществени поръчки чрез създаването и въвеждането в действие на публичен електронен регистър на КЗК;
·         намаляване на времето и усилията на органите на централната, областните и общинските администрации и бизнеса в тяхната комуникация с КЗК, както и на разходите, съпътстващи извършването на административни услуги от КЗК чрез въвеждането на възможност за електронно подаване на жалби и други документи през Интернет страницата на Комисията.
Основни дейности:
1. Подготовка на тръжната документация за проектни дейности 1, 4, 5, 6 и 7
2. Идентификация, систематизиране и въвеждане в работата на КЗК на добри
практики от страните - членки на ЕС по отношение на обжалването на процедури по
обществени поръчки и концесии
3. Разработване, отпечатване и разпространение на Наръчник за практиката на КЗК
по обжалване на процедури по обществени поръчки и предоставяне на концесии сред
целевите групи
4. Разработване и внедряване на софтуер за публичен електронен регистър на КЗК,
интегриран в Интернет страницата на Комисията и осигуряване на възможност за
връзка с интегрираната информационна система (деловодна система) на КЗК
5. Разработване и внедряване на софтуер за усъвършенстване на интегрираната
информационна система (деловодна система) на КЗК за осигуряване на връзката й с
публичния електронен регистър на Комисията и превръщането й в интегрирана система
за управление на работните процеси в КЗК
6. Разработване на Интернет страница на КЗК с осигуряване на връзката й с
електронния регистър и с възможност за електронно подаване на документи
7. Доставка на сървъри за нуждите на публичния електронен регистър, на
деловодната система и на Интернет страницата на КЗК
8. Обучение на служители от КЗК за поддръжка на деловодната система,
електронния регистър и Интернет страницата на Комисията
9. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи с цел
популяризиране на практиката на КЗК по обжалване на обществени поръчки и концесии
и на възможностите и предимствата на публичния електронен регистър на решенията
на КЗК
10. Дейности за информация и публичност
11. Одит на проекта
 
Брошура на проекта
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия