Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Злоупотреби Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

01. Закон за защита на конкуренцията, обн.  ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г. На основание чл. 8, т. 4 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията сътрудничи с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите - членки на Европейския съюз, по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003;

02. Устройствен правилник на КЗК

03. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение № 113/10.02.2009 г. на КЗК;

04. Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията;

05. С Решение № 111/10.02.2009 г. Комисията утвърди „Форма на искане за образуване на производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта на Закона за защита на конкуренцията и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на европейската общност” и „Форма на искане за установяване на нарушения по глава седем от ЗЗК”;

06. С Решение № 71/03.02.2009 г. Комисията прие „Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията”;

07. С решение № 393/21.04.2009 г. КЗК прие „Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар”;

08. Тарифа за таксите, одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия