Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Злоупотреби Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

01. Закон за защита на конкуренцията

02. Устройствен правилник на КЗК

03. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение № 113/10.02.2009 г. на КЗК;

04. Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията;

05. С Решение № 111/10.02.2009 г. Комисията утвърди „Форма на искане за образуване на производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта на Закона за защита на конкуренцията и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на европейската общност” и „Форма на искане за установяване на нарушения по глава седем от ЗЗК”;

06. С Решение № 71/03.02.2009 г. Комисията прие „Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията”;

07. С решение № 393/21.04.2009 г. КЗК прие „Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар”;

08. Тарифа за таксите, одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия