Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Забранени споразумения Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

Актове, които се прилагат в производствата на КЗК с предмет забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики:

01. Закон за защита на конкуренцията

02. Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията – Решение на КЗК № 71/03.02.2009 г.

03. Образец на искане за образуване на производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта на Закона за защита на конкуренцията и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на европейската общност – Решение на КЗК № 111/10.02.2009 г.

04. Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагането ? и Образци на искания – Решение на КЗК № 112/10.02.2009 г.

05. Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията

06. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията – Решение на КЗК № 113/10.02.2009 г.

07. Мeтодика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар – Решение на КЗК № 393/21.04.2009 г.

08. Правила за споразуменията с незначителен ефект върху конкуренцията (de minimis) – Решение на КЗК № 125/12.02.2009 г.

09. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна – Решение на КЗК № 161/19.02.2009 г.

10. Решение на КЗК № 44 от 10 април 2001 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (вертикални споразумения)

11. Решение на КЗК № 118 от 8 юли 2003 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (договори за специализация)

12. Решение на КЗК № 119 от 8 юли 2003 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (договори за изследвания и разработки)

13. Решение на КЗК № 221 от 29 юли 2004 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (вертикални споразумения в сектора на МПС)

14. Тарифа за таксите

15. Устройствен правилник на КЗК

16. Чл. 81 от ДЕО

17. Регламент на Съвета № 1/2003 г.

18. Регламенти за групови освобождавания и съответните им насоки.
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия