Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало За нас Администрация
Администрация A A A

Администрацията на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА е организирана в една обща и четири специализирани дирекции. Структурата, правата и задълженията на администрацията са разписани подробно в Устройствен правилник на КЗК / Обн. В ДВ, бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 01.01.2010 г./.

Общата администрация :

- Дирекция "Административна" отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на закона; както и за правилното стопанисване и управление на собствеността на комисията, както и подпомага комисията при осъществяване на правомощията и, и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица; организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране дейността на комисията, както и подпомага взаимодействието й с други държавни органи и неправителствени организации. Дирекцията организира извършването на преводи и международните дейности, в които служителите в КЗК участват.

Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по ЗЗК, ЗОП, ЗК и ЗПЧП.

- Дирекция "Антитръст и концентрации" извършва проучвания по производства в областта на:

Забранени споразумения, решения, съгласувани практики, като извършва проучвания по глава трета от ЗЗК или по чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

Злоупотреби с монополно или господстващо положение по образувани производства по глава четвърта от ЗЗК или по чл. 102 ДФЕС с цел оценка на поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите;

Контрол на концентрациите като извършва ускорено и задълбочено проучване за оценка на концентрации във връзка с образувани производства по глава десета от ЗЗК; извършва проучване относно концентрации, извършени без разрешение или осъществени при условия и по начин, различен от този, при който са били разрешени, както и когато разрешението е отменено от комисията;.

Секторни анализи. Дирекцията включително извършва секторни анализи на конкурентната среда по решение на Комисията.

Дирекцията също така получава, оказва съдействие и обменя информация с ЕК и с другите национални органи по конкуренция на държавите членки по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003.

- Дирекция "Право и политика на конкуренцията" при осъществяване на дейностите си: извършва проучване по глава шеста, чл. 28 "Застъпничество за конкуренцията" и упражнява правомощията по чл. 45, т. 1, 2, 4 и 5 ЗЗК; подпомага комисията за провеждане на политиката на конкуренция в съответствие със задълженията, произтичащи за Република България от членството є в ЕС. Дирекцията отговаря за осъществяването на процесуалното представителство на Комисията, както и за изготвянето на материално и процесуално правни анализи с оглед приложимото право и практиката на Върховния административен съд, Европейската комисия и Съда на Европейския съюз.

- Дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне" извършва проучванията по производства в областта на нелоялната конкуренция, с цел оценка на поведението на предприятия при осъществяване на стопанска дейност, дали то е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите, както и оценка на поведението на предприятията с по-силна позиция при договаряне при условията на Глава седем а от ЗЗК.

Дирекция "Обществени поръчки и концесии" участва в проучванията на обстоятелствата по жалбите, подадени по реда на ЗОП, ЗК и ЗПЧП, подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия, извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по чл. 204 от ЗОП и чл. 86 ЗК, съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите, участва в семинари и работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки и концесиите, разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК, ЗОП и ЗПЧП.

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия