Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нормативна уредба
Чл. 19 от Конституция на Република България A A A

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Конституция на Република България A A A
Конституция на Република България
270152 байта
Публикувано: 03-07-2009
Закони A A A
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
330240 байта
Публикувано: 01-08-2019
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
784896 байта
Публикувано: 01-08-2019
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1425920 байта
Публикувано: 01-08-2019
Регламенти, директиви и други - Антитръст A A A
123456
Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията
469024 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 906/2009 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)
236503 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (кодифицирана версия)
65131 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии
842405 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1217/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2010 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки
841058 байта
Публикувано: 15-09-2020
123456
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия