Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
05.12.2019    03.12.2019    01.12.2019    29.11.2019    27.11.2019    25.11.2019    23.11.2019   
04.12.2019    02.12.2019    30.11.2019    28.11.2019    26.11.2019    24.11.2019    22.11.2019   

Намерени са общо 5 производства по ЗОП образувани на 05.12.2019 г.
1     Производство № КЗК/1013/2019 RSS
 • Дата на образуване: 05.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВАДИМ" ООД
 • Ответник(ници): БАН /БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Вадим" ООД с/у Решение № РП-ОП-1/20.11.2019 на БАН;"Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално - охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България.", в частта по обособена позиция № 2 : "Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие и пропускателен режим на обект: Централна административна сграда на БАН, гр. София, ул. «15 ноември» № 1»
2     Производство № КЗК/1012/2019 RSS
 • Дата на образуване: 05.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "Е - ОБРАЗОВАНИЕ"
 • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Е - Образование" с/у Решение № РД40-225/20.11.2019 на СУ "Св. Климент Охридски";„Изграждане на уеб базирана платформа за електронно дистанционно обучение (ЕДО) за нуждите на Интеграционен портал по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“
3     Производство № КЗК/1011/2019 RSS
 • Дата на образуване: 05.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): СБАЛОЗ "Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД
 • Описание: Жалба - "Софарма Трейдинг" АД с/у Решение№ 25/04.11.19 на "СБАЛОЗ Д-р Марко Марков - Варна" ЕООД;"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по три обособени позиции“
4     Производство № КЗК/1010/2019 RSS
 • Дата на образуване: 05.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРИЛИО" ООД
 • Ответник(ници): УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО /УНСС/
 • Описание: Жалба - "Трилио" ООД с/у Решение № 74/19.11.19 на УНСС;„Доставка, национално персонализиране, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на УЕБ БАЗИРАНА ERP СИСТЕМА, СЪДЪРЖАЩА КОМПЛЕКС ОТ ПРОГРАМНИ БИЗНЕС ФУНКЦИИ (БИЗНЕС МОДУЛИ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ, ИНТЕГРИРАНА С CLOUDERA/HADOOP СИСТЕМА по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“
5     Производство № КЗК/1009/2019 RSS
 • Дата на образуване: 05.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МИС МИЛК" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕЗДРА
 • Описание: Жалба - "Мис Милк" ЕООД с/у Решение № 888/23.10.19 на Община Мездра;Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра