Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
24.09.2020    22.09.2020    20.09.2020    18.09.2020    16.09.2020    14.09.2020    12.09.2020   
23.09.2020    21.09.2020    19.09.2020    17.09.2020    15.09.2020    13.09.2020    11.09.2020   

Намерени са общо 9 производства по ЗОП образувани на 24.09.2020 г.
1     Производство № КЗК/651/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОКА - ЕЛАНА"
 • Ответник(ници): "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Вока - Елана" с/у Решение № РД-11-131#23/28.08.2020 по ОП №14 на "Напоителни системи" ЕАД;„Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи
2     Производство № КЗК/650/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОКА - ЕЛАНА"
 • Ответник(ници): "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Вока - Елана" с/у Решение № РД-11-131#20/28.08.2020 по ОП № 11 на "Напоителни системи" ЕАД;„Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи
3     Производство № КЗК/649/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): VEHICLE TESTING EQUIPMENT S.L.
 • Ответник(ници): БИМ /БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ/
 • Описание: Жалба - VEHICLE TESTING EQUIPMENT S.L. с/у Решение № РШ-9-1/03.09.20 на БИМ;„Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология“ по три обособени позиции, в частта по обособена позиция № 3.
4     Производство № КЗК/648/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОКА - ЕЛАНА"
 • Ответник(ници): "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Вока - Елана" с/у Решение № РД-11-131#17/28.08.2020 по ОП № 8 на "Напоителни системи" ЕАД;„Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от Мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г.
5     Производство № КЗК/647/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЛКОМ - ТЕХ" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ /МВНР/
 • Описание: Жалба - "Алком - Тех" ЕАД с/у Решение № 37-00-43/27.08.20 на МВНР;Доставка, монтаж и изграждане на автоматични телефонни централи в някои от дипломатическите и консулски представителства на Република България през 2020 – 2021“
6     Производство № КЗК/646/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Описание: Жалба - "АДД - България" ООД с/у Решение от Протокол № 528/02.09.2020 на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;„Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, референтен № PPD19-003.“
7     Производство № КЗК/645/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТИКСИ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Описание: Жалба - "Тикси" АД с/у Решенише № РД 24-118/04.09.20 на Община Велико Търново;„Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 3 : „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“.
8     Производство № КЗК/644/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КЛИМАТРОНИК" ЕООД
 • Ответник(ници): ГД "ПБЗН" /ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР/
 • Описание: Жалба - "Климатроник" ЕООД с/у Решение № 1983опр-68/02.09.20 на ГД "ПБЗН, МВР"
9     Производство № КЗК/643/2020 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ЗД "БУЛ ИНС" АД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ЗД "Бул Инс" АД с/у Решение № ОП-25-28/31.08.2020 на "Български пощи" ЕАД,„Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД с три обособени позиции“, в частта по Обособена позиция № 1