< FAQ
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Въпроси и отговори
A A A

Често задавани въпроси:

 

1.    Интересува ме конкретно решение на КЗК, как мога да го намеря?

2.    Има ли подразделения на КЗК в страната?

3.    Считам, че определена компания нарушава ЗЗК,  какво мога да направя?

4.    Считам, че определен възложител нарушава ЗОП, какво мога да направя?

5.    След колко време може да се очаква решение на КЗК по определено производство?

6.    КЗК е наложила санкция за конкретно поведение на дружество, но нарушението продължава. Какво може да се направи?

7.    Как мога да потърся правата си ако считам, че съм претърпял вреди вследствие на извършени нарушения по ЗЗК?

8.    Какво представлява производството пред КЗК?

9.    Мога ли да присъствам на заседание на КЗК?

10.  Какво означава „поемане на задължения за възстановяване на конкуренцията“ ?

11.  Къде отиват приходите от наложените от КЗК санкции?

12.  Мога ли да подам анонимен сигнал?1.    Интересува ме конкретно решение на КЗК, как мога да го намеря?

Всички решения и определения на КЗК се публикуват в електронния регистър на Комисията. Достъпът до регистъра е непрекъснат и не изисква регистрация.

За да откриете конкретно решение изберете:

>Регистър (от лявото поле)

>Търсене (от лявото поле)

>Задайте критерий на търсене - номер на акта, вид, статус или предмет на производството, инициатор и страни или ключова дума.

2.    Има ли подразделения на КЗК в страната?

Комисията няма подразделения в страната. За контакт с нас можете да използвате:

Телефони:

Деловодство: 02/ 935 61 13

Пресцентър: 02/ 935 61 90, 02/ 935 61 36

Факс:02 980 73 15

Електронна поща:

[email protected]

    - За документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК


3.    Считам, че определена компания нарушава ЗЗК,  какво мога да направя?

Всяко лице, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение по ЗЗК, може, на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от закона, да подаде искане за образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушението.  Искането трябва да съдържа всички реквизити, посочени в чл. 71, ал. 1 от ЗЗК, както и да се подаде съгласно образец, утвърден от Комисията и публикуван на Интернет страницата й (т. нар. форма „Искане”). В случай че искането е редовно, КЗК образува производство, в рамките на което извършва проучване по изложените в него твърдения.


4.    Считам, че определен възложител нарушава ЗОП, какво мога да направя?

Всяко заинтересовано лице или кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка може да подаде жалба до КЗК, на основание чл. 120 от ЗОП, относно законосъобразността на решение на възложителя по процедурата, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване по този ред подлежат и действията или бездействията на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата трябва да отговаря на изискванията по чл. 121 от ЗОП. и се подава едновременно до КЗК и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.


5.    След колко време може да се очаква решение на КЗК по определено производство?

Срокът за произнасяне на КЗК зависи от вида на съответното производство. В производствата по ЗОП Комисията се произнася по жалбата в 1-месечен срок от образуване на производството. Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка «спиране на процедурата», КЗК се произнася в 7-дневен срок от образуването на производството. А когато възложителят е поискал допускане на предварително изпълнение на своето решение за определяне на изпълнител на поръчката, КЗК се произнася в 3-дневен срок от получаване на искането на възложителя.

В производствата за установяване на нарушение по ЗЗК срокът на произнасяне зависи от предмета на проучване в производството. Ако предмет на проучване е евентуално нарушение по гл. VІІ на ЗЗК „Нелоялна конкуренция” КЗК се произнася с решение в 2-месечен срок от образуването на производството, като в случаите, представляващи фактическа и правна сложност, този срок може да бъде удължен с 30 дни. Ако предмет на проучване е евентуално нарушение по гл. ІІІ и гл. ІV от ЗЗК, не е уреден законов срок за произнасяне на КЗК, тъй като тези производства обичайно се характеризират с повишена фактическа и правна сложност, която обуславя и срока на проучване във всеки конкретен случай.


6.    КЗК е наложила санкция за конкретно поведение на дружество, но нарушението продължава. Какво може да се направи?

Когато Комисията установи извършено нарушение по ЗЗК и наложи санкция на нарушителя, в своето решение тя обичайно постановява и прекратяване на нарушението. В случай че след влизане в сила на решението на КЗК санкционираното предприятие продължава своето участие в установеното нарушение, Комисията е компетентна да постанови ново решение, с което да наложи на съответното предприятие имуществена санкция за неизпълнение на първоначалното си решение в размер до 10 % от годишния му оборот за предходната финансова година, както и периодична имуществена санкция в размер до 5 % от среднодневния му оборот за предходната финансова година за всеки ден неизпълнение на решението на КЗК до деня на прекратяване на нарушението.


7.    Как мога да потърся правата си ако считам, че съм претърпял вреди вследствие на извършени нарушения по ЗЗК?

За причинените вреди вследствие на извършени нарушения по ЗЗК виновното лице дължи обезщетение. Право на обезщетение имат всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Исковете за обезщетение се предявяват по реда на Гражданския процесуален кодекс. Влязлото в сила решение на Върховния административен съд (ВАС), което потвърждава решение на Комисията за установяване на извършено нарушение по закона, има обвързваща сила за гражданския съд относно това, дали решението на КЗК е валидно и законосъобразно. Обвързваща сила за гражданския съд като валидно и законосъобразно има и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. В тези случаи правото да се иска обезщетение се погасява в срок 5 години от влизането в сила на решението на ВАС съд или на решението на Комисията.


8.    Какво представлява производството пред КЗК?

Производството пред КЗК е съвкупност от процесуални действия на Комисията, страните и другите участници в производството, насочени към събиране и проверка на доказателства относно предмета на съответното проучване. В проучванията по ЗЗК Комисията упражнява правомощията си по чл. 45 от закона, а именно: изисква информация и веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са съхранени; снема устни или писмени обяснения; извършва проверки на място; възлага извършването на експертизи от външни експерти; изисква информация или съдействие от други национални органи по конкуренцията на държавите членки на Европейския съюз, както и от Европейската комисия.


9.    Мога ли да присъствам на заседание на КЗК?

Заседанията на Комисията са открити и закрити. За откритите заседания се призовават страните и другите участници в производството, а в закритите заседания участват само членовете на състава на КЗК. В открито заседание по преценка на Комисията могат да се призовават външните експерти, представили експертно заключение, както и други лица, държавни органи и органи на местното самоуправление. Откритите заседания по правило са публични, освен ако Комисията прецени, че са налице основателни причини, свързани със защита на обществения интерес или опазване на търговска, производствена или друга защитена от закона тайна, поради които заседанието се провежда при закрити врати.


10.    Какво означава „поемане на задължения за възстановяване на конкуренцията“ ?

Ответната страна, спрямо която Комисията е предявила твърдения за извършено нарушение по ЗЗК, може да предложи да поеме задължения, с които да се постигне преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството. Комисията извършва оценка на предложените задължения в съответствие с приети от нея Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК и може да одобри с решение тези задължения. В този случай комисията прекратява производството, без да установява наличие на нарушение, като постановява, че вече не съществуват основания за продължаване на производството. С решението Комисията може да определи и срок на действие на поетите задължения. Комисията не може да приеме решение за поемане на задължения в случай на тежко нарушение на закона.


11.    Къде отиват приходите от наложените от КЗК санкции?

Имуществените санкции и глоби, наложени въз основа на влезли в сила решения на комисията, представляват публични държавни вземания и се събират в полза на републиканския бюджет.


12.    Мога ли да подам анонимен сигнал?

Всяко лице може да подаде сигнал за нарушение по ЗЗК в писмена форма, лично или чрез упълномощен представител,  факс или електронна поща, като същият се регистрира в деловодството на Комисията. Сигналите могат да се използват по преценка на Комисията за образуване на производство по самосезиране. По анонимни сигнали производство пред КЗК не се образува.

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия