< IBAN кодове на КЗК
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало IBAN кодове на КЗК
A A A

1. При преводи от България в български лева сумите за такси, глоби и санкции се внасят по банков път по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, както следва:
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01
BIC: BNBGBGSD

2. Сумите за депозити (гаранции) се внасят по банков път по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, както следва:
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01
BIC: BNBGBGSD

3. При преводи от чужбина, сумата се внася по сметка на КЗК, както следва:

 

 
Beneficiary:COMMISSION ON PROTECTION OF COMPETITION
Address: 18 VITOSHA STR., SOFIA, BULGARIA
 
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01
SWIFT:BNBGBGSF
 
Beneficiary's bank: BULGARIAN NATIONAL BANK
Address: 1 KNYAZ ALEXANDER I SQ., SOFIA, BULGARIA
 
The correspondent account of the BNB in TARGET 2 is:

IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
SWIFT: BNBGBGSF

 

 

A A A
Заповед за реда за внасяне на такси в КЗК
366053 байта
Публикувано: 02-12-2016
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия