< Проекти
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Проекти
Проект за „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” A A A

 

 Проект за „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

 
Проектът се изпълнява по Договор № BG05SFOP001-1.014-0001-С01/21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е в размер на 1 999 998 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в съотношение 85% от Европейския социален фонд (1 699 998,30 лв.) и 15% национално съфинансиране (299 999,70 лв.). Срокът за изпълнение е от 1.12.2020 г. до 31.12.2022 г.
Целите на Проекта са насочени към:
§ Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест;
§ Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КЗК;
§ Повишаване на достъпността и прозрачността в работата на КЗК.
В резултат на Проекта ще се осъществи надграждане на информационната система и публичния регистър на КЗК, реализиране на електронни административни услуги и изграждане на нов информационен портал с възможност за подаване на сигнали за нарушения на конкуренцията.
Съгласно разпоредбата на чл. 68 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) КЗК поддържа електронен регистър за издадените от нея актове, съобщения, указания за отстраняване на нередовности по подадени жалби, и разпореждания за отказ от образуване на производство по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.
Надграждането на публичния електронен регистър на КЗК е свързано с необходимостта от разширяване на обхвата на данните, достъпни за гражданите и бизнеса, и осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на производствата и актовете на КЗК. Ще бъде подобрена структурата на регистъра и неговите функционалности, като ще се реализира възможност за извършване на различни справки и търсене по специфични показатели.
Във връзка с разширяването на функционалностите на публичния регистър, ще бъдат създадени нови функционалности на информационната система на КЗК, които ще позволяват въвеждането и публикуването на съответните данни. Ще бъде създадена възможност за електронно подаване на искане по чл. 38 от ЗЗК за образуване на производство, за подаване на уведомление за концентрация между предприятия по чл. 79 от ЗЗК, както и на жалби срещу всички актове, действия или бездействия на възложители и концеденти в процедури за възлагане на обществени поръчки или предоставяне на концесии. Ще бъдат разработени електронни форми за заявяване на всички административни услуги, с цел предоставянето им по Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.
Предвиденият нов информационен портал на КЗК ще осигурява бърз достъп до надградения публичния регистър и новите електронни административни услуги, както и възможност за подаване на сигнали за нарушения на конкуренцията, включително и анонимни.
Предишни проекти A A A
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия