< Нормативна уредба
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концентрации Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A
01. Закон за защита на конкуренцията

02. Образец на уведомление за концентрация по чл.79, ал.3 от ЗЗК и указания за попълване на уведомлението, утвърдени с Решение на КЗК от 19.12.2019 г.

03. Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар, приета с решение № 393/21.04.2009 г. на КЗК

04. Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение № 71/03.02.2009 г. на Комисията. Процедурни правила за извършване на претърсване, изземване и снемане на устни обяснения по смисъла на чл.41а от Закона за защита на конкуренцията

05. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК

06. Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията

07. Тарифа  за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.

08. Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
 
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия