< Европейски въпроси
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Международно сътрудничество Европейски въпроси
Европейски въпроси A A A

Eвропейска мрежа по конкуренция (ЕМК)

Пълноправното членство на България в ЕС изисква от КЗК активно да участва в прилагането на правилата по конкуренция на Общността в сътрудничество с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на другите страни членки. Сътрудничеството се осъществява главно в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network – ECN). Мрежата играе ключова роля при разпределяне на работата между националните органи, ЕК и съдилищата и гарантира непротиворечивото прилагане на европейското право. Участието в ЕМК означава постоянен обмен на информация с другите органи, който подпомага постигането и защитата на ефективната конкуренция в рамките на ЕС.

Представители на КЗК участват в работата на всички хоризонтални работни групи и секторни подгрупи в ЕМК. Комисията е представена и на изслушвания и заседания на Консултативния комитет по ограничителните практики и господстващото положение и Консултативния комитет по концентрациите, провеждани в рамките на производства на Европейската комисия. Целта на изслушванията е да се предостави възможност на предприятията да изложат своите аргументи, относими към съответния казус. Консултативните комитети имат съвещателна роля и изработват становища по представените от ЕК проекти на решения или други актове. Най-високият форум на ЕМК е годишната среща на ръководителите на националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС и ГД „Конкуренция” на ЕК, на която се обсъждат актуални теми, свързани с приоритетите в политиката на конкуренция и законодателството.

Европейски органи по конкуренция

Европейските органи по конкуренция (European Competition Authorities, ECA) е форум за обсъждане на въпроси от сферата на защитата на конкуренцията, който е създаден през април 2001 г. В него участват органите по конкуренция на държавите от Европейското икономическо пространство (страните членки на ЕС, Европейската комисия, страните от ЕАСТ – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и Надзорният орган на ЕАСТ). Форумът функционира чрез работни групи, създадени за разработване и анализиране на конкретен проблем. Ежегодно се провежда и среща на високо ниво с участието на ръководителите на ведомства.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия