< Многостранно сътрудничество
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Международно сътрудничество Многостранно сътрудничество
Многостранно сътрудничество A A A

Международна мрежа по конкуренция (ММК)

Комисията за защита на конкуренцията е член на Международната мрежа по конкуренция (International Competition Network – ICN, ММК) от 2003 г.

Създадената през 2001 г. ММК включва 117 ведомства по конкуренция от 103 юрисдикции. В нея се разглеждат въпроси от сферата на антитръстовото законодателство и политиката на конкуренция. Целта е да се задълбочи взаимодействието между органите по конкуренция и да се постигне сближаване на законодателството и правоприлагането. ММК се ръководи от Управляваща група начело с председател и зам.-председатели. Мрежата функционира чрез работни групи, които изследват определен проблем, подготвят доклад и го внасят за обсъждане на годишните конференции и срещи на членовете на ММК. Целта е да се създадат препоръки и „най-добри практики”, които да бъдат доброволно следвани от органите по конкуренция.

Основните работни групи, функциониращи в рамките на ММК, са „Картели”, „Едностранно поведение” (покрива въпросите, свързани със злоупотребата с господстващо положение), „Концентрации”, „Застъпничество за конкуренцията”, „Политика на конкуренцията”, като КЗК се стреми да участва активно в работата им. Форумът на най-високо ниво в рамките на ММК е ежегодната конференция, в която участват ръководителите на органите по конкуренция.

КЗК е свързващо ведомство в създадената през август 2008 г. Система за подкрепа. Целта на Системата е да организира помощ под формата на консултации на органи по конкуренция, които планират промени в националното си законодателство или политика на конкуренция. Консултациите ще са на база на многобройните документи за препоръчителни практики, изготвени в рамките на ММК.

 

            Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Република България не е член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD, ОИСР), но Комисията за защита на конкуренцията участва в различни форуми, организирани от ОИСР.

Най-важният и представителен форум в областта на конкуренцията на ОИСР е ежегодният Глобален форум по конкуренция (Global Forum on Competition). Това събитие цели да задълбочи сътрудничеството между органите по конкуренция от целия свят, като на него се обсъждат особено важни и актуални въпроси в областта на политиката на конкуренция. Различни международни организации, както и представители на организации на потребителите и бизнеса, също вземат участие в дискусиите на форума. Комисията за защита на конкуренцията участва активно в Глобалния форум по конкуренцията на ОИСР.

Основното звено на Организацията, работещо в областта на политиката на конкуренция, е Комитетът по конкуренция и работните групи към него. В Комитета и работните групи участват ръководителите и представители на ведомствата по конкуренция на страните членки на ОИСР, а в качество на наблюдатели – и националните органи по конкуренция на някои страни, които не са членки на Организацията. През 2010 г. КЗК беше поканена да участва със статут на наблюдател в работата на Комитета. Комитетът подготвя анализи, проучвания, доклади, насоки за приложение на законодателството. Тези разработки са насочени към правителствата на отделните страни и целят да ги подпомогнат при провеждането на политики и при вземането на решения.

Представители на КЗК присъстват и на тематичните семинари, организирани от Регионалния център по конкуренция на ОИСР в Будапеща, Унгария.

 

            Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД)

УНКТАД (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development) е субсидиарен орган на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). КЗК осъществява сътрудничество и в рамките на организирания от УНКТАД форум, в който органите по конкуренция от развиващите се страни и икономиките в преход обсъждат практически въпроси, свързани с правото и политиката на конкуренция. Ежегодно се провежда среща на Междуправителствена група от експерти, на която се осъществява обмен на информация и най-добри практики по конкретни въпроси от общ интерес.

            Форум по конкуренцията „Марчфелд”

През 2008 г. беше поставено началото и на нов форум за сътрудничество между органите по конкуренция – Форум по конкуренцията „Марчфелд” (Marchfeld Competition Forum). На първата среща във Виена през юли 2008 г. беше подписана декларация между националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС (България, Австрия, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Полша) и Европейската комисия, от една страна, и националните ведомства по конкуренция на Хърватия и Швейцария, от друга страна. Страните членки на форума си сътрудничат в областта на политиката на конкуренция и прилагането на правото на конкуренция чрез ежегодни срещи, провеждане на обучения, обмен на информация и становища във връзка с международни инициативи в областта на политиката на конкуренция.

ФОРУМ ПО КОНКУРЕНЦИЯТА „МАРЧФЕЛД”

            Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)

КЗК си сътрудничи и с органите по конкуренция на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Целта е провеждане и утвърждаване на ефективна политика в областта на конкуренцията. Първата Регионална кръгла маса на ведомствата по конкуренция от ПСЮИЕ бе инициирана от КЗК и се състоя на 29 май 2008 г. в София. На нея ръководителите на органите по конкуренция от региона подписаха Съвместно заявление, изразяващо волята на страните да продължат подетата от КЗК инициатива за задълбочаване на контактите и активизиране на съвместната дейност.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия