< Нормативна уредба
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Забранени търговски практики Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A
Актове, които се прилагат в производствата на КЗК с предмет забранени търговски практики:

1. Закон за защита на конкуренцията; ( Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г./ изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Глава седма „б“ влиза в сила на 01.11.2021 г.

2. Тарифа за таксите, одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г.  (изм. бр. 70 от 2016).

3. Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение № 607 на КЗК от 10.06.2021 г., Обн. ДВ, бр.51 от 18.06.2021.

4. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК, приети с Решение № 113/10.02.2009 г. на КЗК, изм. и доп. с Решение №119/17.02.2022 г., в сила от 17.02.2022 г.

5. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК, изм. и доп. с Решение на КЗК 246/13.03.2013г.

6. Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение № 606 на КЗК от 10.06.2021 г., в сила от обнародването им в „Държавен вестник“ (Обн. ДВ, бр.51 от 18.06.2021).  По отношение на искания, подадени по чл. 38, ал. 1, т. 9, правилата влизат в сила на 1 ноември 2021 г.

7. Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (OB, L 111/59 от 25 април 2019 г.).

8. Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия