Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Нормативна уредба
A A A

01. Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географските указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни;

02. Директива 2006/114/ЕО на Европейската комисия и на Съветаот 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама.

03. Европейска конвенция за трансгранична телевизия, ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 4.12.1997 г. – ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.;

04. Решение № 55 от 29.01.2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията относно прилагането на критериите: „стойност на наградата, значително надвишаваща цената на продаваната стока или услуга” по чл. 36, ал. 3 от ЗЗК и „рекламни предмети с незначителна стойност” по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК;

05. Решение № 1435 от 11.11.2010 г. на Комисията за защита на конкуренцията относно прилагането на критерия: „стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества” по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК;

 

06. Чл. 68д, чл. 68е и чл. 68ж от Закона за защита на потребителите.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия