< Администрация
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало За нас Администрация
Администрация A A A

Администрацията на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА е организирана в една обща и четири специализирани дирекции. Структурата, правата и задълженията на администрацията са разписани подробно в Устройствен правилник на КЗК / Обн. В ДВ, бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 01.01.2010 г./.

Общата администрация :

- Дирекция "Административна" отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на закона; както и за правилното стопанисване и управление на собствеността на комисията, както и подпомага комисията при осъществяване на правомощията и, и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица; организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране дейността на комисията, както и подпомага взаимодействието й с други държавни органи и неправителствени организации. Дирекцията организира извършването на преводи и международните дейности, в които служителите в КЗК участват.

Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по ЗЗК, ЗОП, ЗК и ЗПЧП.

- Дирекция "Антитръст и концентрации" извършва проучвания по производства в областта на:

Забранени споразумения, решения, съгласувани практики, като извършва проучвания по глава трета от ЗЗК или по чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

Злоупотреби с монополно или господстващо положение по образувани производства по глава четвърта от ЗЗК или по чл. 102 ДФЕС с цел оценка на поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите;

Контрол на концентрациите като извършва ускорено и задълбочено проучване за оценка на концентрации във връзка с образувани производства по глава десета от ЗЗК; извършва проучване относно концентрации, извършени без разрешение или осъществени при условия и по начин, различен от този, при който са били разрешени, както и когато разрешението е отменено от комисията;.

Секторни анализи. Дирекцията включително извършва секторни анализи на конкурентната среда по решение на Комисията.

Дирекцията също така получава, оказва съдействие и обменя информация с ЕК и с другите национални органи по конкуренция на държавите членки по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003.

- Дирекция "Право и политика на конкуренцията" при осъществяване на дейностите си: извършва проучване по глава шеста, чл. 28 "Застъпничество за конкуренцията" и упражнява правомощията по чл. 45, т. 1, 2, 4 и 5 ЗЗК; подпомага комисията за провеждане на политиката на конкуренция в съответствие със задълженията, произтичащи за Република България от членството є в ЕС. Дирекцията отговаря за осъществяването на процесуалното представителство на Комисията, както и за изготвянето на материално и процесуално правни анализи с оглед приложимото право и практиката на Върховния административен съд, Европейската комисия и Съда на Европейския съюз.

- Дирекция "Нелоялна конкуренция и забранени търговски практики"  извършва проучвания по производства в областта на:
 
 Нелоялната конкуренция, с цел оценка на поведението на предприятия при осъществяване на стопанска дейност, дали то е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите;

 Нелоялни търговски практики в отношенията между купувачи и доставчици във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. 

Дирекция "Обществени поръчки и концесии" участва в проучванията на обстоятелствата по жалбите, подадени по реда на ЗОП, ЗК и ЗПЧП, подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия, извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по чл. 204 от ЗОП и чл. 86 ЗК, съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите, участва в семинари и работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки и концесиите, разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК, ЗОП и ЗПЧП.

 

 

 

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия